Положення

Оновлено: 03.04.2018

ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Розпорядження голови
Сумської обласної
державної адміністрації
21.03.2018  № 178-ОД

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент агропромислового розвитку
Сумської обласної державної адміністрації
(нова редакція)
 

1. Департамент агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) є структурним підрозділом Сумської обласної державної адміністрації, що утворюється головою Сумської обласної державної адміністрації, підпорядкований голові Сумської обласної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний Міністерству аграрної політики та продовольства України (далі – Мінагрополітики України).

2. Департамент утворений шляхом перейменування головного управління агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації відповідно до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 20.08.2012 № 333-ОД «Про зміни в структурі та чисельності окремих структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації».

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, іншими нормативно-правовими актами, Регламентом Сумської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови Сумської обласної державної адміністрації та дорученнями її керівництва (голови, його першого заступника, заступників), рішеннями Сумської обласної ради, а також цим Положенням. Департамент провадить свою діяльність на підставі річних та квартальних планів роботи Департаменту, які повинні бути спрямовані на виконання планів роботи Сумської обласної державної адміністрації.

4. До основних завдань Департаменту належать:

забезпечення реалізації державної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій регіону;

організація роботи з питань виробництва сільськогосподарської продукції, кадрового забезпечення, охорони праці та техніки безпеки;

участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави.

5. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента

України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінагрополітики України, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

надає адміністративні послуги;

забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

розробляє проекти розпоряджень голови Сумської обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Сумської обласної державної адміністрації;

готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян з питань, що належать до його компетенції;

опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є;

виконує у межах своїх повноважень рішення сесії Сумської обласної ради;

організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

забезпечує захист персональних даних;

готує пропозиції до проектів програм і прогнозів регіонального соціально-економічного розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;

вносить Мінагрополітики України пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

сприяє розробленню і проведенню заходів щодо діяльності регіонального представництва Публічного акціонерного товариства «Аграрний фонд»;

сприяє в наданні методичної допомоги сільськогосподарським товаровиробникам з питань провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, створення нових та реконструкції діючих виробництв;

вживає заходів для запобігання та виявлення корупції в галузях агропромислового виробництва, активізації боротьби з розкраданням державного майна на підприємствах галузей агропромислового виробництва;

сприяє в наданні методичної допомоги підприємствам, установам та організаціям з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності;

сприяє організації виробництва сировини та продуктів дитячого, дієтичного та профілактичного харчування;

розробляє і вносить пропозиції Сумській обласній державній адміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, а також бере участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель, бере участь у здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем;

сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва;

забезпечує в межах своїх повноважень розвиток виробництва і використання альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій у галузях агропромислового виробництва;

готує пропозиції стосовно укладення з профспілковими організаціями в агропромисловому комплексі галузевих і регіональних угод;

реалізує разом з відповідними науково-дослідними і аграрними вищими навчальними закладами науково-технічну та кадрову політику в галузях агропромислового комплексу;

створює належні умови для формування і розвитку сільськогосподарських дорадчих служб, вносить Сумській обласній державній адміністрації пропозиції до проекту місцевого бюджету в частині фінансування соціально спрямованих дорадчих послуг;

забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та інформації, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій;

сприяє дотриманню підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;

вживає заходів щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими для Мінагрополітики України законами України про державний бюджет на відповідний рік, та інформує суб’єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;

забезпечує організацію виставково-ярмаркової діяльності у сфері агропромислового розвитку;

подає пропозиції до проектів нормативно-правових актів щодо регулювання ринку сільськогосподарської продукції та продовольства;

здійснює заходи, спрямовані на активізацію експорту сільськогосподарської продукції та сприяння просуванню сільсько-господарської продукції і сировини на зовнішні ринки;

здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації Мінагрополітики України для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати продовольчу безпеку держави на відповідному рівні;

здійснює аналіз стану та перспектив розвитку харчової і переробної промисловості в регіоні, кон’юнктури аграрного та продовольчого ринку;

здійснює аналіз забезпечення продовольчого ринку продуктами харчової і переробної промисловості вітчизняного виробництва;

координує виконання обласних та галузевих програм розвитку агропромислового комплексу;

вивчає попит на тваринницьку продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої тваринницької продукції, встановленню зовнішньоекономічних зв’язків та залученню інвесторів;

забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;

надає пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей агропромислового комплексу;

вносить пропозиції щодо напрямів державної підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників та сприяє розвитку тваринництва у суб’єктів господарювання усіх форм власності в ринкових умовах;

здійснює контроль у встановленому законодавством порядку за використанням коштів, що виділяються на фінансування цільових програм;

сприяє підвищенню рівня кваліфікації спеціалістів сільськогосподарських підприємств усіх форм власності;

забезпечує висвітлення досягнень у галузях агропромислового комплексу області, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, торгових днях тощо;

сприяє у межах своїх повноважень впровадженню сучасних технологій виробництва, інформаційно-комунікаційних технологій, створенню системи національних інформаційних ресурсів;

сприяє сільськогосподарським підприємствам у розвитку племінної справи у тваринництві, проведенні комплексної оцінки (бонітування) сільськогосподарських тварин;

забезпечує в межах повноважень проведення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;

організовує семінари, наради, майстер-класи для суб’єктів господарювання з питань впровадження прогресивних технологій утримання, годівлі сільськогосподарських тварин шляхом організації проведення;

координує діяльність та створює сприятливі умови для сільськогосподарських товаровиробників, спрямовані на розв’язання завдань, пов’язаних із виробництвом продукції рослинного походження;

розробляє, в разі необхідності, в установленому законодавством порядку, за участю обласних структур системи агропромислового комплексу, регіональні та галузеві програми розвитку рослинництва з урахуванням кон’юнктури аграрного ринку та екологічних вимог;

здійснює моніторинг потреби сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні, садивному матеріалі та інших матеріально-технічних ресурсах;

проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу регіону;

здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енергетичних ресурсів;

здійснює моніторинг рівнів закупівельних, оптово-відпускних, роздрібних цін на основні види сільськогосподарської продукції та продукти її переробки;

здійснює оперативний моніторинг діяльності аграрних інвестиційних компаній, які здійснюють виробничу діяльність на території регіону;

здійснює оперативний моніторинг залучення інвестицій в агропромисловий комплекс регіону;

здійснює моніторинг рівня середньомісячної заробітної плати працівників, зайнятих у сільському господарстві, та моніторинг заборгованості з виплати заробітної плати, стану розрахунків за оренду земельних та майнових часток (паїв) та їх нарахування;

сприяє організації роботи з розвитку насінництва, сортовипробування, розсадництва.

6. Департамент у межах своєї компетенції бере участь:

у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

участь у розробленні проектів розпоряджень голови Сумської обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

у підготовці звітів голови Сумської обласної державної адміністрації для розгляду їх на сесії Сумської обласної ради;

у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

у реалізації державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства, розвитку сільських територій;

у розробленні та здійсненні на регіональному рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, аграрних бірж, аукціонів живої худоби та птиці, оптових продовольчих і плодоовочевих ринків;

у поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва регіону;

у розробленні пропозицій щодо оптимізації зонального та територіального розміщення виробництва продукції рослинництва, садівництва, виноградарства, хмелярства, насінництва, проведення єдиної технологічної політики, забезпечення дотримання науково-обгрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості ґрунтів, впровадження ресурсо та енергозберігаючих технологій;

у реалізації державної політики у сфері селекційно-племінної роботи у тваринництві, сприяє забезпеченню ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів, організовує їх збереження;

у забезпеченні підготовки, перепідготовки та підвищенні кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва, формує обсяги цільової підготовки фахівців;

у комплексному розвитку сільських територій;

у формуванні та реалізації державної аграрної політики на регіональному рівні, організації розроблення та здійснення заходів із забезпечення продовольчої безпеки держави;

у формуванні та забезпеченні реалізації державної аграрної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави;

в організації продовольчого ринку;

у розробленні прогнозу економічного і соціального розвитку регіону, основних макропоказників розвитку галузей сільського господарства з урахуванням попиту і пропозицій на продукцію аграрного сектору;

у розробленні регіональних балансів попиту і пропозиції основних видів продукції сільськогосподарського виробництва;

у визначенні стратегії розвитку агропромислового комплексу регіону;

у реалізації державної регуляторної політики;

в організації присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві та проведення експертної оцінки суб’єктів племінної справи у тваринництві;

у виконанні програм державної підтримки з метою оновлення машинно-тракторного парку, в тому числі за рахунок регіональних програм;

у підвищенні енергоефективності підприємств агропромислового комплексу, впровадженні енергозберігаючих технологій, техніки і обладнання;

у підготовці і проведенні організаційних заходів;

у формуванні, виконанні планів Сумської обласної державної адміністрації, а також у підготовці звітів про їх виконання;

у підготовці проектів розпоряджень та доручень голови Сумської обласної державної адміністрації, доручень першого заступника, заступників, керівника апарату, керівників структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації, їх виконанні та контролі за їх виконанням;

виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

7. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів  Сумської обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також одержувати від органів статистики інформацію з питань розвитку агропромислового комплексу;

залучати спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою) до виконання окремих робіт та розгляду питань, що належать до його компетенції;

вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Сумської обласної державної адміністрації у відповідній галузі;

користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

8. Департамент у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами та апаратом Сумської обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також  підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, об’єднаннями громадян.

9. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Сумської обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.

Директор Департаменту має заступників – начальників управлінь, які призначаються на посаду і звільняються з посади відповідно до законодавства про державну службу.

На період відсутності директора Департаменту його обов’язки виконує один із заступників директора Департаменту – начальників управлінь, призначений в установленому порядку.

10. Директор Департаменту:

здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність перед головою Сумської обласної державної адміністрації за виконання покладених на Департамент завдань, сприяє створенню належних умов праці;

подає на затвердження голові Сумської обласної державної адміністрації положення про Департамент;

затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту;

розподіляє обов’язки між заступниками директора Департаменту – начальниками управлінь, визначає ступінь їх відповідальності;

затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Сумської обласної державної адміністрації;

вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

звітує перед головою Сумської обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

може входити до складу колегії Сумської обласної державної адміністрації;

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії Сумської обласної державної адміністрації питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

діє без довіреності від імені Департаменту, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях у відносинах з юридичними особами та громадянами;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

подає на затвердження голови Сумської обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання Департаменту, має право розпорядження рахунками та право підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів;

підписує договори, видає довіреності;

забезпечує контроль за станом справ у сфері діяльності Департаменту, вживає необхідних заходів для їх поліпшення;

здійснює добір кадрів;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників Департаменту;

організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

відповідно до законодавства вносить пропозиції голові Сумської обласної державної адміністрації щодо укладення та розірвання контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій агропромислового комплексу, що є у державній власності;

забезпечує своєчасне і якісне виконання розпоряджень та доручень Сумської обласної державної адміністрації;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

11. Директор Департаменту, утвореного як юридична особа публічного права, здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників Департаменту.

12. Для розгляду науково-прикладних рекомендацій і пропозицій щодо розроблення та шляхів реалізації пріоритетних напрямів регіональної аграрної політики, інших питань у Департаменті можуть утворюватися наукові ради, комісії, дорадчі та інші допоміжні органи, члени яких виконують свої функції на громадських засадах.

Склад наукових рад і комісій та положення про них затверджує директор Департаменту.

13. З метою реалізації державної та регіональної аграрної політики, визначення пріоритетних напрямків розвитку аграрного сектору та сільських територій регіону, визначення проблем та шляхів їх розв’язання Департамент може створювати дорадчі органи, зокрема, аграрні палати, громадські ради тощо на громадських засадах.

14. Накази нормативно-правового характеру, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Міністерства юстиції України.

Накази Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Сумської обласної державної адміністрації, Мінагрополітики України або судом.

15. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання Департаменту визначає голова Сумської обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

Кошторис видатків, штатний розпис Департаменту затверджуються в установленому законодавством порядку.

16. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Сумській області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

17. Департамент не має права розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

18. У разі припинення Департаменту як юридичної особи (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

Керівник апарату Сумської
обласної державної адміністрації                                   Д.О.Живицький

 

Директор Департаменту
агропромислового розвитку
Сумської обласної державної
адміністрації                                                                      О.М.Маслак